Meny

Reisevilkår

 • EN
 • Reisevilkår

  REISEVILKÅR/STANDARD BETINGELSER FOR SEILTOKT OG SKJÆRGÅRDSTURER MED STATSRAAD LEHMKUHL

  1 STANDARDBETINGELSER
  Følgende standardbetingelser («Betingelsene») gjelder for skjærgårdsturer (dagstur) og seiltokt (over flere dager med overnatting) på skipet Statsraad Lehmkuhl («Fartøyet») eid og drevet av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl («Stiftelsen»). Betingelsene gjelder også for reisende/toktmannskap som har startet seiltokt i utlandet, men Betingelsene gjelder da kun i relasjon til oppholdet på Fartøyet.

  2 GENERELT
  2.1 Innledning
  Vilkårene i punkt 2 gjelder for både skjærgårdsturer og seiltokt.

  2.2 Betaling
  Billetten for skjærgårdsturer betales i sin helhet ved bestilling. For seiltokt uten depositum betales hele beløpet ved bestilling. For seiltokt med depositum betales depositumet ved bestilling. Dato for betaling av restbeløpet er angitt i billetten.
  Disse Betingelsene vedtas ved betaling.

  2.3 Avbestilling
  Betalte billetter til skjærgårdsturer refunderes ikke. Det er heller ingen refusjon på utgifter til ekstraprodukter eller tjenester som «ekstra overnatting før eller etter tokt», «spesialdiett», «alternativ mat» eller «håndbok».
  For seiltokt gjelder egne avbestillingsregler, se punkt 3.2 og 3.3.

  2.4 Kansellering ved Force Majeure
  Dersom det før skjærgårdstur eller seiltokt skulle inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Stiftelsen sin kontroll, som anses som force majeure etter norsk rett, og som gjør det umulig for Stiftelsen å oppfylle sin forpliktelse etter disse Betingelsene, skal den reisende varsles om dette så snart som mulig. I slike situasjoner har Stiftelsen rett til å suspendere eller kansellere inngåtte avtaler om seiltokt eller skjærgårdsturer. Dersom avtalen suspenderes skal seiltoktet eller skjærgårdsturen gjennomføres så snart som mulig etter den ekstraordinære situasjonen har opphørt. Stiftelsen skal så tidlig og så langt som mulig informere kunden når avtalt seiltokt eller skjærgårdstur vil gjennomføres. Dersom skjærgårdsturen eller seiltoktet kanselleres på grunn av et force majeure-tilfelle, har bestiller av billetten rett til refusjon for den skjærgårdstur eller seiltokt som ikke var påbegynt. Som force majeure regnes, men er ikke begrenset til, naturkatastrofe, krig, lockout, blokade, utstrakt sykdomsutbrudd og streik. Også skade på Fartøyet eller maskin som følge av slike forhold skal regnes som en force majeure situasjon etter disse Betingelsene. Ved påbegynt skjærgårdstur eller seiltokt tilbys ingen refusjon.
  Eventuelle merkostnader den reisende har som følge av kansellering, herunder utgifter knyttet til hjemreise, kan ikke kreves erstattet av Stiftelsen og skal inngå i privat reiseforsikring.

  2.5 Kansellering grunnet ikke-oppfyllelse av minimumsantall personer
  Stiftelsen forbeholder seg retten til å avlyse skjærgårdstur eller seiltokt dersom disse ikke oppnår et minimumsantall deltakere på 40 personer.

  2.5.1 Særskilt for seiltokt
  Dersom vilkåret om minimumsantall deltakere ikke er oppfylt blir kunden kontaktet senest 4 uker før seiltokt, og får i slike tilfeller refundert hele det innbetalte beløpet eller får tilbud om å delta på et annet seiltokt.

  2.5.2 Særskilt for skjærgårdstur
  Dersom vilkåret om minimumsantall passasjerer ikke er oppfylt blir kunden kontaktet senest 7 dager før skjærgårdstur. Passasjerer på skjærgårdsturer vil få tilbud om å delta på en annen skjærgårdstur dersom skjærgårdsturen ikke har påbegynt, eller få refundert hele det innbetalte beløpet.

  2.6 Endringer i avgang eller ankomsttidspunkt
  Stiftelsen forbeholder seg retten til å foreta endringer av avgang og ankomsttidspunkt på kort varsel dersom det er nødvendig. Dersom tokt eller skjærgårdstur har påbegynt, har ikke kunden krav på å få dekket eventuelle merkostnader ved at ankomsttidspunktet endres. Stiftelsen forplikter seg til å informere om endringene så snart disse er kjent.

  2.7 Personopplysninger
  Stiftelsen innhenter i forbindelse med bestillingen av billetter til skjærgårdstur eller seiltokt personopplysninger fra kunden. Disse personopplysningene blir behandlet konfidensielt av Stiftelsen, og slike opplysninger deles kun i den grad det kreves av offentlige myndigheter i samsvar med norsk lov. Personopplysningene slettes etter 12 måneder.

  Stiftelsen forbeholder seg retten til å publisere bilder tatt av toktmannskap på Fartøyet i forbindelse med markedsføring. Deltakere kan reservere seg mot dette, men i så tilfelle må Stiftelsen ha skriftlig beskjed om dette på forhånd.

  2.8 Klage
  Dersom deltakere ønsker å klage på en skjærgårdstur eller en seiltokt, skal slik klage sendes til Stiftelsen innen 4 uker etter at den aktuelle turen er avsluttet. Klage skal sendes ved e-post eller brev til Stiftelsen, se kontaktopplysninger i punkt 2.9.

  2.9 Kontakt
  Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
  Adresse: Bradbenken 2, Skur 7
  5003 Bergen
  E-post: lehmkuhl@lehmkuhl.no
  Telefon: 55 30 17 00

  2.10 Tvisteløsning
  Disse Betingelsene er undergitt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist om disse Betingelsene skal avgjøres av de alminnelige domstoler og med Bergen tingrett som verneting.

  3 VILKÅR SOM GJELDER SÆRSKILT FOR SEILTOKT
  3.1 Innledning
  Vilkårene her i punkt 3 gjelder særskilt for seiltokt.

  3.2 Avbestilling og endring mot gebyr
  Avtale om seiltokt kan avbestilles av den reisende mot et gebyr på 20 % av kjøpesummen fram til 90 dager før seiltoktet starter. Avbestillingen må sendes skriftlig. Er det mindre enn 90 dager til seiltoktet starter, skal gebyrets størrelse tilsvare full pris på reisen, med fradrag fra for eventuelle kostnadsbesparelser Stiftelsen har. Sistnevnte gjelder tilsvarende hvor kjøpet er foretatt mindre enn 90 dager før toktstart.Den reisende kan overføre billetten til en annen person som oppfyller de personlige vilkårene i Betingelsene mot et endringsgebyr på kr 1000,-. Stiftelsen skal i så tilfelle motta skriftlig ha varsel om overdragelsen senest 7 dager før seiltoktet starter, mot et endringsgebyr på kr 1000,-.

  3.3 Avbestilling av seiltokt uten gebyr
  Den reisende har rett til å avbestille seiltoktet før det starter, uten å betale gebyr, dersom det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, som ikke lot seg forutse ved inngåelse av avtalen, dersom slike omstendigheter har umiddelbar nærhet til seilingsruten og i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av seiltoktet.
  Eventuelle merkostnader den reisende har som følge av avbestillingen, kan ikke kreves erstattet av Stiftelsen.

  3.4 Prisendringer
  Stiftelsen forbeholder seg retten til å endre prisen på seiltokt, dersom slik prisendring er en direkte følge av endringer i prisen på drivstoff eller andre energikilder, skatte eller avgiftsnivået for reisetjenestene eller valutakurser av betydning for pakkereisen. Dersom prisen økes vil Stiftelsen underrette den reisende om dette senest 20 dager før seiltoktet begynner. I underrettelsen skal det fremgå hva som er begrunnelsen for prisøkningen og hvordan økningen er beregnet.

  3.5 Aldersgrense på seiltokt
  Alle deltakere må ha fylt 12 år på avreisetidspunktet.
  For deltagelse uten foresatte må den reisende ha fylt 15 år. Deltagelse på regatta krever at alle reisende har fylt 15 år. Merk at det kan være avvik fra aldersgrense på enkelte tokt i forbindelse med One Ocean Expedition. På Stiftelsens nettsider er det opplyst om aldersgrensen for det enkelte tokt.
  Det er nulltoleranse for alkohol om bord i Fartøyet under selve seilasen og under dekk ved havneopphold. Tillatelse til å nyte alkohol på dekk ved havneligge kan gis etter godkjenning fra kapteinen. Det er totalforbud mot bruk av alkohol for alle under 18 år.

  Alle over 70 år bes sende inn legeattest som viser at de har helse til å gjennomføre seiltoktet. Skjema for attest sendes den reisende på e-post.

  Overnattingen i Fartøyet foregår i hengekøyer. Reisen er begrenset egnet for personer med funksjonsnedsettelser. Ta kontakt dersom det er spørsmål om helsekrav til reisen.

  3.6 Reiseforsikring
  Det er et krav om å ha gyldig reiseforsikring som dekker toktet. Den reisende har selv ansvar for å ha tilstrekkelig reiseforsikring. Dekningene må være gyldig under hele oppholdet om bord på Fartøyet. Undertegnende er innforstått med at det kan medføre risiko å delta som toktmannskap, da personskade kan inntreffe om bord. Stiftelsen har ulykkesforsikring som dekker vårt toktmannskap.
  Stiftelsen er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som måtte oppstå, og er ikke ansvarlig for øvrige reisekostnader.
  Under Covid-19-pandemien kan ulike land ha ulike krav til hva reiseforsikringen skal dekke. Stiftelsen vil etterstrebe å holde deltakerne informert om kravene i landet/landene en reiser fra/til under toktet, men presiserer at det er hver enkelt deltaker sitt ansvar å inneha denne informasjonen, samt å sørge for at deres forsikring dekker disse kravene.

  3.7 Pass, visum og erklæring
  Det er et krav om å ha med gyldig pass på alle våre tokt. Dette gjelder alle statsborgere, uansett hvilket statsborgerskap den reisende har.
  Deltakeren har ansvar for å medbringe visum, dersom det enkelte seiltokt krever det. Deltakeren har plikt til å holde seg informert om toktet krever visum. Stiftelsen har på samme tid et ansvar for å bidra til at deltakeren får den informasjonen som er nødvendig for toktet.
  Deltakere som er under 18 år må fremlegge skriftlig erklæring fra foresatte om at deltakeren har tillatelse til å delta på toktet. Stiftelsen gjør oppmerksom på at manglende erklæring kan medføre at deltakeren ikke får bli med på toktet.
  Under Covid-19-pandemien kan ulike land endre på sine krav til dokumentasjon ved innreise, også på kort varsel. Det er hver enkelt sitt ansvar å sørge for at kravene fra de ulike lands myndigheter til dokumentasjon etterkommes. Stiftelsen skal etterstrebe å holde toktmannskap informert om bestemmelser og endringer på dette punktet.

  3.8 Sykdommer og medisiner
  Av sikkerhetshensyn må det opplyses om relevante sykdommer og medisiner senest en måned før avgang. Kapteinen og Fartøyets ledelse forbeholder seg retten til å sende personer i land dersom sykdomsbildet kan medføre en risiko for vedkommende eller øvrig besetning/toktmannskap. Ved slike tilfeller tilbys det ingen refusjon med mindre det har blitt opplyst skriftlig om sykdomsbildet ved påmelding.
  Dersom toktmannskap har alvorlige eller livstruende allergier, har vært innlagt på sykehus på grunn av allergisk reaksjon, eller har behov for EpiPen, kan det være et uforsvarlig risiko å delta på tokt. Ta kontakt for avklaring, før reisen bestilles.

  3.9 Måltider
  Alle måltider om bord på Fartøyet er inkludert i prisen. Bestilling av vegetar/vegansk kost må gjøres ved bestilling av seiltokt og medfører ekstra kostnader. Tilsvarende gjelder ved bestilling av spesiell diett grunnet matallergi, og slike krav kan også medføre ekstra kostnader.

  3.10 Reise til og fra Fartøyet
  Reisen til og fra Fartøyet er ikke inkludert i prisen og må organiseres på egenhånd. Innsjekk på Fartøyet stenger en time før avgang.

  3.11 International Ship and Port Facility Security Code
  På grunn av International Ship and Port Facility Security Code («ISPS») er mannskapet pålagt å gjennomføre tilfeldige kontroller av toktmannskap og besøkende sine personlige effekter og bagasje.
  Andre besøkende som ikke er toktmannskap er velkomne ved invitasjon fra Stiftelsen og gjøres på eget ansvar. Stiftelsen kan ikke holdes ansvarlig for skader eller ødeleggelser i forbindelse med besøk om bord.

  3.12 Ansvarsbegrensning
  Stiftelsen ønsker å gjøre oppmerksom på at toktmannskap ferdes på eget ansvar når de går i land på de ulike destinasjonene underveis på toktet, og at Stiftelsen ikke har ansvar for toktmannskap når toktmannskap ikke befinner seg på Fartøyet.

  Foto: Ingrid Wollberg

  Tilbake til toppen